Särskilda villkor för BokaLiverpool.com nedan BL.

BL följer de Allmänna villkoren för paketresor som Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation rekommenderar. De särskilda resevillkoren som anges nedan är särskilda villkor för BL och ersätter motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren.


BL sluter ett avtal angående landarrangemang med resenären. Avtalet anses bindande när anmälningsavgiften är inbetald enligt BL anvisningar. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske skriftligen.

BL skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Eventuella muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på resebekräftelsen för att kunna åberopas.


Resenären ska betala landarrangemangets pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Anmälningsavgift erläggs vid bokningen av landarrangemanget (1200 kr/person).

Slutbetalning ska ske senast 30 dagar innan landarrangemangets start. Har slutbetalningen av landarrangemanget ej inkommit 30 dagar innan landarrangemangets början äger BL rätten att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.

Önskar resenären avbeställningsskydd ska det anmälas vid beställning av landarrangemang, 195 kr/person.


Om BL ej lyckas ordna biljetter måste resenären meddelas skriftligen senast 18 dagar innan landarrangemanget äger rum. Resenären erbjuds i detta fall att få tillbaka alla inbetalda pengar. BL och kunden kan sluta ett annorlunda avtal angående sista dag för avbokning. Detta måste ske skriftligen.

BL ansvarar inte för när något evenemang blir flyttat eller inställt. Vid ett inställt evenemang har kunden rätt att erhålla biljettpriset återbetalt.

BL har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan på grund av exempelvis dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare. Det är resenärens ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje evenemang.

Biljetter får ej säljas eller överlåtas till någon annan än de/den person BL slutit avtal med.


BL bokar ej transporter. BL ersätter ingenting som har med transporter att göra. Det är kundens ansvar att kolla upp eventuella ändringar som kan ske gällande transporter (flyg/tåg/buss).

Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. BL rekommenderar alla kunder att kontakta flygbolaget för att få rätt flyginformation.


Reklamationer skall inkomma till BL senast 15 dagar efter avslutat landarrangemang och skall vara skriftliga. Om reklamation inkommer senare beaktas den ej.

Eventuella adressändringar eller ändring av telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till BL omgående för att vi ska kunna nå resenären för information om eventuella tidtabellsändringar och annat som är viktigt för landarrangemangets genomförande.

Resenären har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhålls och omgående påtala eventuella felaktigheter.

Resenären är skyldig att ha medföra pass vid resor utom Norden. Krävs visum för att enskild resenär skall få resa ansvarar resenären för visumansökan. BL kan inte ta ansvar om resenär nekas visum varför detta bör göras innan bokning av landarrangemang.

BL reserverar sig för tryck- och skrivfel samt ändringar som tillkommit efter det att materialet gått i tryck eller felaktigheter på hemsidan (www.bokaliverpool.com)

Kunden äger ingen rätt att överlåta ett landarrangemang utan att först kontakta BLl. BL äger rätten att neka en eventuell överlåtelse.

Har inget avbeställningsskydd tecknats gäller följande:
– Vid avbeställning mer än 45 dagar före landarrangemang erhåller resenären hela anmälningsavgiften tillbaka (1200 kr)
– Vid avbeställning mellan 21-45 dagar innan landarrangemanget ska resenären erlägga anmälningsavgiften (1200 kr)
– Vid avbeställning mellan 14-21 dagar innan landarrangemanget ska resenären erlägga 50% av landarrangemangets pris.
– Vid avbeställning därefter ska resenären erlägga hela landarrangemangets pris.

Kan BL ej erbjuda resenären biljetter till bokad match erhåller resenären alla inbetalade summor tillbaka.

Avbeställning skall ske skriftligt.